Hi Friends,

මායි මගෙ යෙහෙළිය පමීයි, අපි ඩබල එකතුවෙලා ඔයාලගෙ I.T. subject 1 එන සිස්ටම් ගැන චූටි blog 1ක් කරන්නයි හදන්නෙ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලගෙ අධ්‍යාපනයට මෙය වැදගත්වෙයි කියලා. දන්නවද අපිට මෙවැනි blog 1ක් කරන්න Idea 1ක් දුන්නෙ අපිට I.T උගන්වන කසුන් සර්. ඉතින් අපි හිතනවා අපෙ blogs කියවලා හිත සැනසෙන්නත් එක්ක චූටි comments පාරකුත් දාල යයි කියලා...

Thursday, December 8, 2011

පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)            ශක්‍යතා වාර්තා පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය භාර කමිටුව මගින් නව පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය ගැන සෑහීමකට පත්වුණොත් ඒ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක යෙදීමට ව්‍යාපෘති කමිටුව තීරණය කරයි. ඒ අනුව ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව ඔස්සෙ ලබාදී ඇති කරැණු තවදුරටත් විමර්ශනයට ලක්කිරීමක් සිදුවේ. නව පද්ධතියෙ අරමුණු මොනවාද? ඊට අදාළ විෂය සම්භාරය ගැන, අවශ්‍යවන භෙතික සහ මානව සම්පත් මොනවාද? යෝජිත නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කෙරෙහි ඇතිවෙන්න පුලුවන් ගැටලු සහ සීමාවන් මොනවාද කියන දේ පිළිබඳව මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම සලකා බැලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගෙම පද්ධති විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියෙදී ආයතනයෙ ව්‍යූහය කෙසේද? කළමණාකරණ මට්ටම් සහ මෙහෙයුම් මට්ටම් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරැ රැස්කරගැනීමක් සිදුකරනු ලබනවා. ඒකට හේතුව තමයි, මේ යෝජිත නව පද්ධතියෙන් කරන්නෙ කළමණාකරැවන්ගෙ සහ පරිශීලකයන්ගෙ අවශ්‍යතා සපුරාලීමයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට පද්ධති විශ්ලේෂණ අවධියෙදී දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ දත්තයක් තොරතුරක් බවට පත්කිරීම තුළින් පද්ධතියෙ අවශ්‍යතා සවිස්තරාත්මකව විමර්ශනයට ලක්කෙරෙනවා.

අවශ්‍යතාවයන් (Requirements)

            අවශ්‍යතාවයන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2කට බෙදෙනවා.
1. කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (Functional Requirements)
2. කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (Non Functional Requirements)

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (Functional Requirements)

            මෙහිදී තොරතුරැ පද්ධතියක් මගින් ඉටුකරන්න පුලුවන් සියලු ප්‍රායෝගික මෘදුකාංග අවශ්‍යතා යටතෙ සඳහන් කිරීමක් සිදුවේ.
 
කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා
(Non
Functional Requirements)

      තොරතුරැ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, ඒ ක්‍රියාත්මකකරන ආයතනයෙ තිබිය යුතු  භෞතික සහ මානව පහසුකම් මෙම කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා යටතෙ සදහන්කරයි.

විශ්ලේෂක මෙවලම් (Analytical Tools)

      ප්‍රධාන වශයෙන් විශ්ලේෂක මෙවලම් කොටස් 3කි.
  1. කාර්ය රෑප සටහන් (Activity Diagrams)
  2. ලේඛන ගැලීම් රෑප සටහන් (Document Flow Diagrams)
  3. පවතින පද්ධතිය සදහා දත්ත ගැලීම් සටහන් (Data Flow Diagrams)

කාර්ය රෑප සටහන් (Activity Diagrams)

            කාර්ය රෑප සටහන් අඳිනු ලබන්නෙ ව්‍යාපාර කාර්ය ආකෘති (Business Activity Model BAM) පද්ධතියෙ සීමාව පිළිබඳ ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයා සමග  එකගතාවයක් ඇති කරගැනීමෙ අරමුණින්ය. මෙතුළින් පද්ධතියෙ පරිසරය අතර පවතින ක්‍රියාකාරකම් රෑපිකව නිරෑපණය කරයි. පද්ධතියෙ මායිම තුළ දත්ත පාදක ක්‍රියාකාරකම් දක්වයි.

ලේඛන ගැලීම් රෑප සටහන්
(Document Flow Diagrams)

මෙහිදී,
  1. ප්‍රභවය (Source)
  2. ප්‍රතිග්‍රාහකය (Recipient)
  3. ලේඛනය (Document) යන කොටස් හඳුනාගැනේ. මෙය පද්ධති සීමාවෙන් ඇතුළතද පිටතද යන්න හඳුනාගන්නෙ ලේඛනය තුළින්ය.

පවත්නා පද්ධතිය සදහා දත්ත ගැලීම් සටහන්.......
(Data Flow Diagrams for the current system
Level1 DFD)

මෙවැනි දත්ත ගැලීම් සටහනකින්
· පද්ධතිය වටා දත්ත ගලායන්නෙ කොහොමද?
· පද්ධතිය තුළ පරිණාමනය සහ ගමන්කරන ආකාරය
· පද්ධතිය පිළිබඳව භාවිතකරන්නාගෙ දැක්ම ආදී දේ නිරෑපණය කරයි.

External Entity

            මෙමගින් පෙන්නුම් කරන්නෙ පද්ධතිය සමීක්ෂණය කරන අවස්ථාවෙ නිරෑපණය කරන පුද්ගල සංවිධාන හෝ වෙනත් භාහිර පද්ධතීන්ය. එමෙන්ම දත්තවල ප්‍රභව (Source) හෝ ප්‍රතිග්‍රාහකයා (Recipient) ලෙස ක්‍රියා කරනු ලැබේ. පොදු නාමයක් විය යුතුයි.

Data Flow

            මෙහිදී පද්ධතිය තුළට සහ පද්ධතිය වෙතින් දත්ත ගලායන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. DFD හි උපාංග සම්බන්ධ කරනු ලබයි. මෙහි දිශානතිය එක් දිශාවකට හෝ දෙදිශාවටම විය හැකිය. එසේම තදින් නොවදින ඊතල විය යුතුය. භාහිර උපාංගයන් 2ක් අතරතුරදී කැඩි ඊතල අඳිනු ලැබේ. ඡේදනය වීමක් සිදුනොවේ.
  
Process

            මෙහිදී ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රධාන කොටස් 3කට වෙන් කරනු ලැබේ.
  1. ID
  2. Name
  3. Location

ව්‍යාපාරික පද්ධති විකල්ප
(Business Systems Options)

            පද්ධතිය සදහා විවිධාකාරයෙ භෞතික තේරීම් සිදුකරනු ලබයි. එහිදී වඩාත් ප්‍රශස්ත (Optimize) ශක්‍යතාව (Feasibility) ඇති ව්‍යාපාරික පද්ධති විකල්පය (BSO) තෝරාගනු ලබයි.
à     BSO 1
à     BSO 2
à     BSO 3
à     BSO 4

BSO 1 තෝරාගැනීම

à     පිරිවැය අඩුවීම.
à     පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකිවීම.
à     සේවාදායකයා එකගවීම.

BSO 2

à     සියලුම අවශ්‍යතාවයන් අනිවාර්ය විය යුතුය.
à    තීරණ ගැනීම් හා භාවිතකරන ලද සියලුම ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ  මෙවලම් ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුය.

BSO 3

à ව්‍යාපාරයෙ සියලුම අවශ්‍යතාවයන් අනිවාර්ය වන අතර එයින් තෘප්තිමත් විය යුතුය.
à අන්තර්ජාලයෙ වෙළද දැන්වීම්, වෙන්කරගැනීම් සහ මූල්‍යමය ගණුදෙනු කිරීමට හැකිවිය යුතුය.
à WAN පහසුකම සමග පරිගණක 4ක් සහ ලේසර් ප්‍රින්ටරයක් ඇතුළත් විය යුතුය.

BSO 4

à ව්‍යාපාරය සදහා අවශ්‍ය සියලු අනිවාර්යයන් සදහා තෘප්තිමත් විය හැකිය.
à  අන්තර්ජාලයෙ වෙළද දැන්වීම් පළකිරීම, වාර්තා බැලීම, මූල්‍යමය ගණුදෙනු වැනි පහසුකම් තිබිය හැකිය.

1 comments:

හොද වැඩක්ග බොහොම ස්තූතියි. ඔයාලට ජය වේවා

Post a Comment